მთავარი » 2010 » ოქტომბერი » 30 » ჯანმრთელი და ლამაზი თმა...
17:14
ჯანმრთელი და ლამაზი თმა...albaT yvela mandilosani dameTanxmeba, rom lamazi Tma  Zalian bevrs niSnavs da rom igi qalis mTavari samkaulia, amitom Cven mas aucileblad unda mouaroT, raTa mudam lamazi da janmrTeli iyos.. 

 

am ukanasknelis porblema TiTqmis yvela qals awuxebs, amitom zogi cdilobs Tavad moagvaros xalxuri an sadme gagonili receptebiT, xolo zogi ki misi specialistTan da itarebs garkveul procedurebs. 

specialistebi gvirCeben, rom Tmis movlis saSualebebi iseTive sifrTxiliT SevarCioT, rogorc wamali. Aaucilebelia gavecnoT instruqcias, rogorc Sampunis, ise samkurnalo saSualebebis SeZenisas.

maRali donis salonSi SemogTavazeben Tmis gamajansaRebeli da aRmdgeni procedurebis kompleqss, romelSic Sedis Tmis niRbebi, pilingi , Tmis cvenis mkurnaloba da sxva. Tumca unda gvaxsovdes rom es ar unda iyo s erTjeradi radgan Tma  iTxovs yoveldRiur movlas, amitom SemogTavazebT ramodenime rCevas, Tu rogor unda movuaroT Tmas saxlis pirobebSi

 

Tmis cvenis sawinaaRmdego niRabi...

 

50g naturaluri Tafli;

50g koniaki (SesaZlebelia Seicvalos spirtiT an aryiT);

25g-25g zeiTunis zeTi da abusalaTinis zeTi;

1c kvercxis guli;

A  da E  vitamini (ampulebSi);

 

EsaWiroa es yvelaferi aerios erTmaneTSi da daidoT dabanil nestian Tmaze. Semdeg SemoixvieT polieTilenis parki, Semdeg ki pirsaxoci...  gaviCeroT erTi an ori saaTi da CamoibaneT... 


aqve ramodenime rCeva lamazi da janmrTeli Tmis SesanarCuneblad…

  1. daibaneT Tavi mxolod Tbili wyliT, araviTar SemTxvevaSi ar gamoiyeniT cxeli wyali;
  2. gamoiyeneT mxolod Tqveni Tmis tipis Sesabamisi Sampuni;
  3. Tavis dabanis dros gaikeTeT msubuqi masaJi;
  4. sasurvelia ar gamoiyenoT Tmis saSrobi da Tu mainc gsurT, maSin ar daiWiroT TmasTan axlos da ar gaiCeroT didxans erT adgilze;
  5. xSirad daivarcxneT Tma. Umjobesia ixmaroT xis savarcxeli;
  6. dabanis Semdeg SeecadeT gadaivloT gvirilis an dafnis nayeni. Ppirveli Tmas bzinvarebas Sematebs (gansakuTrebiT qeras), xolo meore ki xels uwyobs Tmis gaxSirebas… . .  .

 

da bolos, gaxsovdeT, rom Tmas iseTive movla sWirdeba, rogorc saxis an sxeulis kans da Tqveni Tmis mdgomareoba Tqvensave janmrTelobasa da ganwyobaze aisaxeba
კატეგორია: გოგონებისთვის | ნანახია: 6892 | დაამატა: KoKiTa | რეიტინგი: 3.1/11
სულ კომენტარები: 0
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]